Maha ShivaRatri Midnight Mantra online shivaratri mantra in words

Maha Shivarstri is one of the famous festival for Hindus in India. All over india the celebrations were peak during shivaratri. On maha ShivaRatri most Indians wont sleep on this aspicisious day. All do fasting on maha Shivaratri.

Maha Shivratri or the “great night of Shiva” comes once in a year, just before the arrival of Spring. Maha Shivratri date this year is March 4th monday 2019.

Maha Shivratri is celebrated in various forms depending on the perspective. The worldly person celebrates Maha Shivratri as the anniversary of Lord Shiva and Goddess Parvati, while the spiritual person looks at this day as one when Shiva attained victory over all of his enemies.

Maha ShivaRatri Midnight Mantra online shivaratri mantra text

Dhyanam Mantra

Dhyayennityam Mahesham Rajatagirinimam Charu Chandravatamsam।
Ratnakalpojjvalanga Parashumrigavarabhitihastam Prasannam॥
Padmasinam Samantat Stutamamaragnairvyaghra Kritim Vasanam।
Vishvavadyam Vishvabijam Nikhila-Bhayaharam Panchavaktram Trinetram॥
Vandhuka Sannibham Devaṃ Trinetram Chandra Shekharam।
Trishul Dharinam Devaṃ Charuhasam Sunirmalam॥
Kapal Dharinam Devaṃ Varadabhaya-Hastakam।
Umaya Sahitam Shambhum Dhyayet Someshwaram Sada॥

Maha ShivaRatri 2019 Date Time Worshipping Shiva Lingam Puja

Happy MahaShivaratri Whatsapp Images Msgs FB Cover pics

Maha Shivaratri mantra

maha shivaratri mantra
maha shivaratri mantra
advertisement

Avahanam (आवाहनं)
Avahanam Samarpayami – After Dhyana of Lord Shiva, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).
Avahanam Mantra

Agachchha Bhagavandeva Sthane Chatra Sthirobhava।
Yavatpujam Karishyami Tavattvam Sannidhaubhava॥

Maha Shivaratri mantra Online

Padyam (पाद्यम्)
Padyam Samarpayami – After Lord Shiva has been invoked, offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.
Padyam Mantra

Mahadev Maheshan Mahadev Paratparah।
Padyam Grihana Machhatam Parvati Sahiteshwarah॥

Mahadev ShivaratriLord Shiva mantra Online

Arghyam (अर्घ्यम्)
Arghyam Samarpayami – After Padya offering, offer water to Shri Shiva for head Abhishekam while chanting following Mantra.
Arghyam Mantra

Tryambakesha Sadachara Jagadadi-Vidhayakah।
Arghyam Grihana Devesh Samb Sarvarthadayakah॥

Maha Shivaratri mantra

Maha ShivaRatri Midnight Mantra online shivaratri mantra text

Achamaniyam (आचमनीयम्)
Achamaniyam Samarpayami – Now offer water to Shri Shiva for Achamana while chanting following Mantra.
Achamaniyam Mantra

Tripurantak Dinarti Nashaka Shri Kantha Shashvat।
Grihanachamaniyam Cha Pavitrodak-Kalpitam॥

Maha Shivaratri mantra

Godugdha Snanam (गोदुग्धस्नानम्)
Godugdha Snanam Samarpayami – Now give a bath with cow milk while chanting following Mantra.
Godugdha Snanam Mantra

Madhura Gopayah Punyam Pataputam Puruskritam।
Snanartham Dev Devesh Grihana Parameshwarah!॥

Maha Shivaratri mantra

Dadhi Snanam (दधिस्नानम्)
Dadhi Snanam Samarpayami – Now give a bath with curd while chanting following Mantra.
Dadhi Snanam Mantra

Durlabham Divi Suswadu Dadhi Sarva Priyam Param।
Pushtidam Parvatinatha! Snanaya Pratigrihyatama॥

Maha Shivaratri mantra

lord shiva images on maha shivaratri whatsapp dp facebook cover page profile pic
lord shiva images on maha shivaratri whatsapp dp facebook cover page profile pic

Ghrita Snanam (घृत स्नानम्)
Ghrita Snanam Samarpayami – Now give a bath with Ghee while chanting following Mantra.
Ghrita Snanam Mantra

Ghritam Gavyam Shuchi Snigdham Susevyam Pushtimichchhatam।
Grihana Girijanatha Snanaya Chandrashekharah॥

Maha Shivaratri mantra

Madhu Snanam (मधु स्नानम्)
Madhu Snanam Samarpayami – Now give a bath with honey while chanting following Mantra.
Madhu Snanam Mantra

Madhuram Mridumohaghnam Swarabhanga Vinashanam।
Mahadevedmutsrishdham Tab Snanaya Shankarah॥

Maha Shivaratri mantra

Maha Shivaratri Special HD Images Whatsapp Status DP FB Pics
Sharkara Snanam (शर्करा स्नानम्)
Sharkara Snanam Samarpayami – Now give a bath with sugar while chanting following Mantra.
Sharkara Snanam Mantra

Tapashantikari Shitamadhuraswada Samyuta।
Snanartham Dev Devesh! Sharkareyam pradiyate॥

Maha Shivaratri mantra

maha shivaratri mantra
maha shivaratri mantra

Shuddhodaka Snanam (शुद्धोदक स्नानम्)
Shuddhodaka Snanam Samarpayami – Now give a bath with fresh water while chanting following Mantra.
Shuddhodaka Snanam Mantra

Ganga Godavari Reva Payoshni Yamuna Tatha।
Saraswatyadi Tirthani Snanartham Pratigrihyatam॥

Maha Shivaratri mantra

Vastram (वस्त्रं)
Vastram Samarpayami – After giving bath with Panchamrita to Lord Shiva offer Him clothes while chanting following Mantra.
Vastram Mantra

Sarvabhushadhike Saumye Loka Lajja Nivarane।
Mayopapadite Deveshwar! Grihyatam Vasasi Shubhe॥

Maha Shivaratri mantra

namah shiva
namah shiva
advertisement

Yagyopavitam (यज्ञोपवीतं)
Yagyopavitam Samarpayami – After Vastram offering, offer holy thread to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Yagyopavitam Mantra

Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam।
Upavitam Chottariyam Grihana Parvati Patih!॥

Maha Shivaratri mantra

Gandham (गन्धम्)
Gandham Samarpayami – After this offer sandalwood paste or powder to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Gandham Mantra

Shrikhand Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam।
Vilepanam Sur Shreshthah Chandanam Pratigrihyatama॥

Maha Shivaratri mantra

Akshatan (अक्षतान्)
Akshatan Samarpayami – After Gandham offering, offer Akshat to Lord Shiva while chanting following Mantra. (Seven times washed unbroken rice are known as Akshat).
Akshatan Mantra

Akshatashcha SuraShreshthah Shubhra Dhutashcha Nirmala।
Maya Nivedita Bhaktya Grihana parameshwarah॥

Maha Shivaratri mantra

ardhanarishwara
ardhanarishwara

Pushpani (पुष्पाणि)
Pushpamalam Samarpayami – After this offer flowers and garland to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Pushpani Mantra

Malyadini Sugandhini Malatyadini Vai Prabhu।
Mayanitani pushpani Grihana parameshwarah॥

Maha Shivaratri mantra

Bilva Patrani (बिल्व पत्राणि)
Bilva Patrani Samarpayami – After this offer Bilvapatram to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Bilva Patrani Mantra

Bilvapatram Suvarnen Trishulakara Meva Cha।
Mayarpitam Mahadev! Bilvapatram Grihaname॥

Maha Shivaratri mantra

Dhoopam (धूपम्)
Dhoopam Aghrapayami – After this offer Agarbatti or Dhoop-batti to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Dhoopam Mantra

Vanaspati Rasodbhuta Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Aghreyah Sarvadevanam Dhoopoyam Prati Grihyatam॥

Maha Shivaratri mantra

Deepam (दीपं)
Deepam Darshayami – After this offer enlightened earthen lamp of pure Ghee to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Deepam Mantra

Ajyam Cha Varti Samyuktam vahnina Yojitam Maya। Deepam Grihana Devesh! Trailokyatimirapah॥

Maha Shivaratri naivedhya mantra

rudra shiva mahakal
rudra shiva mahakal

Naivedyam (नैवेद्यं)
Naivedyam Nivedayami – Wash your hands after lamp offering and offer Naivedya. It should include different type of fruits and sweets and offer this to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Naivedyam Mantra

Sharkaraghrita Samyukta Madhuram Swaduchottamam।
Upahara Samayuktam Naivedyam Pratigrihyatam॥

happy Maha Shivaratri mantra

Achamaniyam (आचमनीयं)
Achamaniyam Samarpayami – After offering Naivedya, offer Achamana to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Achamaniyam Mantra

Eloshira Lavangadi karpura parivasitam।
Prashanartham Krita Toyam Grihana Girijapatih!॥

Maha Shivaratri mantra on night

Tambulam (ताम्बुलम्)
Tambula Nivedayami – After this offer betel leaf (Tambula) to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Tambulam Mantra

Pungi Phalam Mahad Divyam Nagavallidalairyutam।
Elachurnadi Samyukta Tambulam Pratigrihyatam॥

Maha Shivaratri midnight mantra

Dakshinam (दक्षिणां)
Dakshinam Samarpayami – After offering Tambulam, offer money to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Dakshinam Mantra

Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Anant Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥

Maha Shivaratri mantra on jagarana

Maha Shivaratri mantra on jagarana
Maha Shivaratri mantra on jagarana

Aarti (आरती)
Aarartikyam Samarpayami – After offering Dakshina, offer Aarti with lit camphor in Puja Thali to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Aarti Mantra

Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Cha Pradipitam।
Aarartikyamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava॥

Maha Shivaratri mantra

Pradakshinam (प्रदक्षिणाम्)
Pradakshinam Samarpayami – After Aarti, take half Parikrama of Lord Shiva while chanting following Mantra.
Dhyana Mantra

Yani Kani Cha Papani Janmantar Kritani Vai।
Tani Sarwani Nashyantu Pradakshinam Pade Pade॥

happy Maha Shivaratri mantra on night

Mantra Pushpanjali (मन्त्र पुष्पाञ्जलि)
Mantra Pushpanjali Samarpayami – After Pradakshina offer incantations and flowers to Lord Shiva while chanting following Mantra.
Pushpanjali Mantra

Nana Sugandhapushpaishcha Yatha Kalodbhavairapi।
Pushpanjali Mayadattam Grihana Maheshwarah॥

Maha Shivaratri midnight mantra 2017

Kshama-Prarthana (क्षमा-प्रार्थना)
After Mantra Pushpanjali offer apologies and ask for forgiveness to Lord Shiva while chanting following Kshama-Prarthana Mantra.
Kshama Prarthana Mantra

Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam।
Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Maheshwarah॥
Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam।
Tasmatkarunayabhavena Rakshasva Parvatinathah॥
Gatam Papam Gatam Duhkham Gatam Daridrayameva Cha।
Agata Sukha Sampatih Punyachcha Tava Darshanat॥
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwar!।
Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me॥
Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet।
Tat Sarvam Kshamyatam Deva Prasida Nandikandharah॥

About ilovefree